CNES-Gruppe 1

Auswahldatum:     12. Juni 1980

 

hochauflösende Version (364 KB)

hochauflösende Version (695 KB)

 

Nr. Dgrd. Name Beruf Alter Austritt Alter
01 Maj. Patrick P.R. Baudry Pilot Luftwaffe 34 24.06.1985 39
02 OTL Jean-Loup J.M. Chrétien Pilot Luftwaffe 41 30.08.1998 60


Trainingsbeginn:
07.09.1980 Baudry, Chrétien (Ausbildung im russischen ZPK)
??.10.1984 Baudry, Chrétien (NASA-Ausbildung zum PSP)
??.03.1995 Chrétien (NASA-Ausbildung zum MSP)
 
Examen:
24.06.1982 Baudry, Chrétien (Sojus T-6, Einsatz von Chrétien)
17.06.1985 Baudry, Chrétien (STS-51G, Einsatz von Baudry)
??.06.1996 Chrétien (NASA-Ausbildung zum MSP)

©      

Letztes Update am 28. April 2018.

SPACEFACTS Patch