Auswahlgruppen der
NASDA / JAXA


Nr. Name Auswahl Eintritt Alter Austritt Alter
01 Takao Doi NASDA-1 07.08.1985 30 13.09.2009 54
02 Mamoru M. Mohri NASDA-1 07.08.1985 37 31.12.2000 52
03 Chiaki Mukai NASDA-1 07.08.1985 33 31.03.2015 62
04 Koichi Wakata NASDA-2 28.04.1992 29    
05 Soichi Noguchi NASDA-3 29.05.1996 31    
06 Satoshi Furukawa NASDA-4 10.02.1999 34    
07 Akihiko Hoshide NASDA-4 10.02.1999 30    
08 Naoko Sumino * NASDA-4 10.02.1999 28 31.08.2011 40
09 Takuya Onishi JAXA-5 25.02.2009 33    
10 Kimiya Yui JAXA-5 25.02.2009 39    
11 Norishige Kanai JAXA-5 08.09.2009 32    

* nach Heirat: Yamazaki


©      

Letztes Update am 29. September 2016.