Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov open the Nauka hatch
©