Japanese Handover from Soichi Noguchi to Akihiko Hoshide
©