EVA Sergei Prokopyev and Dmitri Petelin on April 19, 2023
©