Vladimir Kovalyonok and Aleksandr Ivanchenkov take apart one of the chess games World Championship between Anatoli Karpov and Viktor Korchnoi
©