Aleksandr Fyodorovich Poleshchuk 

wife: Irina P. Tshistyakova
children: Lyuba * 1979

close window