Yelena Vladimirovna Kondakova

husband:
children: Yevgeniya V. * 1986

was married with Valeri Viktorovich Ryumin (until his death)

close window