Vladislav Ivanovich Gulyayev 

wife Lyudmila D. Kokareva
children: Dmitri V. * 10.09.1964

close window