Yaroslav Kirillovich Golovanov

wife: Yevgeniya Markovna Albac
children: Vasiliy Yaroslavovich * * 1960
  Aleksandr Yaroslavovich * * 1965
  Dmitri Yaroslavovich ** * 1974
  Olga Yaroslavovna * 1988

* from 1st marriage with Valentina Alekseyevna Zhuravleva
** from 2nd marriage with Nataliya Borisovna Laskina

close window