Viktor Mikhailovich Afanasiyev

wife: Yelena J. Kalinushkina
children: Vyacheslav V. * 1974
  Yulia V. * 1981

close window