Today in SPACE


ISS

Patch ISS-44
       
Gennadi Padalka Mikhail Korniyenko Scott Kelly Patch Soyuz TMA-16M

Gennadi Padalka

Mikhail Korniyenko

Scott Kelly

 
       
Oleg Kononenko Kimiya Yui Kjell Lindgren Patch Soyuz TMA-17M

Oleg Kononenko

Kimiya Yui

Kjell Lindgren

       
Sergei Volkov Andreas Mogensen Aydyn Aimbetov Patch Soyuz TMA-18M

Sergei Volkov

Andreas Mogensen

Aydyn Aimbetov

 

©        
Last update on September 02, 2015